Regulamin sklepu internetowego Ogrotex.pl

1. Informacje ogólne

    1.1 Niniejszy regulamin został sporządzony dla sklepu internetowego ogrotex.pl, którego właścicielem jest firma Ogrotex Justyna Kluger, ul. Teofila Bieli 30, 44-213 Rybnik

    1.2  Firma posiada wpis do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługując się numerem NIP 642-290-02-78 oraz  numerem REGON  366793020

    1.3 Klient może skontaktować się ze Sprzedającym dzwoniąc pod numer telefonu 791-727-939 (od poniedziałku do piątku od 8-17,w soboty od 9-14) , lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@ogrotex.pl

  2 .Sprzedaż

    2.1 Firma Ogrotex  prowadzi sprzedaż internetową cebul kwiatowych, odbywającą się w dwóch sezonach:
      - WIOSENNY - od 1go marca do 1go czerwca
      - JESIENNY - od 1go września do 1go grudnia

    2.2 Sprzedaż artykułów ogrodniczych odbywa się cało rocznie.

    2.3 Wszystkie ceny podanie na stronach, są cenami podawanymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT

    2.4 Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Warunki sprzedaży

    3.1 W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę ogrotex.pl, dokonać wyboru towaru a w dalszej kolejności postępować zgodnie z i informacjami dostępnymi na stronie.

    3.2 Wybór zamawianych towarów przez Państwa jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.

    3.3 W czasie składania zamówienia, macie Państwo prawo do modyfikacji wybranych towarów.

    3.4 Warunkiem sprzedaży jest podanie kompletnych i prawdziwych i informacji. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia że podane dane są nieprawdziwe.

    3.5 Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji gdy:
                     a) zamówienie nie zostało potwierdzone
                     b) zamówienie nie zostało opłacone ( w przypadku płatności  przelewem                         

4. Sposoby płatności i dostawa

   4.1 Dostawa zamówienia odbywa się za pomocą firmy kurierskiej. Koszty dostawy podane są na stronie FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

   4.2 Opcje płatności:
               a) przelewem na numer konta bankowego prowadzonego w ING BANK ŚLĄSKI  
               b) osobiście, podczas odbioru towaru od kuriera

5. Reklamacje

   5.1  Zobowiązujemy się do dostarczenia produktu w stanie wolnym od wad.

   5.2  Przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Ogrotex ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

   5.3 Zgłoszenie powinno zawierać:

       a) Imię i Nazwisko

       b) numer zamówienia

       c) przyczynę reklamacji

       d) datę zakupu

   5.4 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty złożenia.

   5.5 Reklamacje należy przekazać

      a) listownie, na adres: Ogrotex ul.Elizy Orzeszkowej 2a/8 44-238 Leszczyny

      b) elektroniczne, na adres ....................................

   5.6 Odpowiedź wysyłana jest na podany  adres do korespondencji.
                    
6. Warunki odstąpienia od umowy
         
    6.1 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

    6.2 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z  2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 5 ust. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

    6.3 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować nas o swojej decyzji:

                   a) wysyłając e-mail na adres kontakt@ogrotex.pl

                   b) listownie, Ogrotex ul. Teofila Bieli 30, 44-213 Rybnik

        Natychmiast wysyłamy  potwierdzenie otrzymania woli odstąpienia od umowy na wskazany adres e-mail.

    6.4 Aby zachować termin przysługujący państwu do odstąpienia od umowy,należy wysłać informację o odstąpieniu od umowy przez upływem terminu przysługującego prawa do odstąpienia od umowy.

    6.5 W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, należy niezwłocznie odesłać towar sprzedającemu na adres , nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia takiego zawiadomienia.

    6.6 Niestety, to Państwo ponoszą  wszystkie koszty związane z odesłaniem towaru.

    6.7 Po Państwa stronie leży odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   6.8 W przypadku odstąpienia od umowy ,w terminie nie później niż 14 dni zwrócimy wszystkie koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Zwrotu płatności dokonamy w ten sam sposób, chyba że wyrazicie Państwo zgodę na inne rozwiązanie. Zwrot nastąpi z chwilą otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania.

7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych

   7.1 Tyb postępowania reklamacyjnego: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) należy składać:

                     a) listownie, na adres: Ogrotex ul. Teofila Bieli 30, 44-213 Rybnik

                     b) elektroniczne, na adres kontakt@ogrotex.pl

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8. Postanowienia końcowe

         8.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie  przepisy prawa polskiego

         8.2 W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w  sposób polubowny działając w dobrej wierze.

         8.3 W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w  ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl


Przejdź do góry